33 854 61 37 sport@us.edu.pl

Deklaracja Dostępności

Uniwersytet Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 30 maja 2022 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30 maja 2022 roku

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 30 czerwca 2022 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności: dostepnosc@us.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 359 1910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy też aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektu przy ulicy ul. Paderewskiego 9, 43-400 Cieszyn

 

Obiekt jest po modernizacji, która pozwoliła na niwelację barier architektonicznych.

Do budynku prowadzi tylko jedno wejście, które oznakowano tablicą informacyjną.

Pozostałe widoczne z zewnątrz drzwi to wejścia techniczne lub wyjścia ewakuacyjne.

Różnicę poziomów pomiędzy chodnikiem, a wejściem do budynku można pokonać schodami, które wyposażono w poręcze po obu stronach. Schody te można ominąć podjazdem, który również otoczono wielopoziomowymi poręczami.

Szklane drzwi wyposażono w oznakowanie na poziomie pola widzenia, by nie stanowiły zagrożenia dla osób słabowidzących.

Widok z zewnątrz. Po prawej stronie widać schody z poręczami i wejście do budynku. Po lewej chodnik z białym napisem Wejście Entrance i strzałką.

rysunek 1: wejście główne

 

: Zdjęcie na zewnątrz. Po prawej chodnik ze stromym nachyleniem. Po lewej widać budynek i podjazd prowadzący do wejścia do budynku.

rysunek 2: Podjazd wejścia głównego

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest 3 kondygnacyjny: parter, I piętro, II piętro – wyposażony w windę.

Wjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwy przy wejściu głównym z poziomu parteru wprost do windy.

Drzwi windy otwierają się automatycznie i zamontowano w nich system blokujący samoczynne otwieranie, gdy w świetle drzwi znajduje się przeszkoda.

Winda nie ma funkcji dźwiękowych i oznakowania w alfabecie Braille’a.

Porusza się pomiędzy 3 poziomami:

Poziom parteru 0 – wejście i wyjście z budynku,

Poziom 1 – wejście na basen i wejście na halę sportową,

Poziom 2 – wejście na widownie basenu, biur ratowników i widownię hali sportowej.

W windzie zamontowany jest telefon alarmowy.

Panel sterujący windą umieszczono na wysokości 70 cm.

Korytarze są szerokie. Schody wewnętrzne wyposażone w poręcze.

 

Widok na korytarz, windę. Na szarej komunie widać piktogramy - schody w górę, basen, hala sportowa, sala fitness.

rysunek 3: Widna na poziomie 0

 

Wnętrze budynku. Ścieżka naprowadzające, pole uwagi, szare schody prowadzące w górę z poręczami po dwóch stronach.

rysunek 4: Klatka schodowa

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Wewnątrz obiektu znajdują się tablice informacyjne kierujące do obiektów sportowych.

Budynek wyposażony jest również w system ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych.

Planowane jest doposażenie obiektu w tyflomapę oraz oznakowanie pomieszczeń i urządzeń w system informacji dotykowej w alfabecie Braille’a.

W szatni wydzielono 4 szafki, których system zamykania oparty jest na rozwiązaniu dostępnym dla osób niewidomych. Szafki, do których prowadzi ścieżka naprowadzająca, zamykane są na kluczyk manualny, który jest alternatywą dla stosowanego w innych szafkach elektronicznego systemu zamykania opartego o czytnik wizualny.

Po modernizacji budynku system obsługi, przebieralnie i toalety dostosowano do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obniżono ladę, poszerzono toalety i przebieralnie.

Planowane jest doposażenie obiektu w basenowe wózki inwalidzkie, komfortkę umożliwiającą przebranie dorosłej osoby z niepełnosprawnością w pozycji leżącej oraz windy basenowe, które umożliwią komfortowe wejście do niecki basenowej osobie z niepełnosprawnością ruchową.

Wnętrze budynku, widok na kasę i bramkę wpuszczającą na basen. Po prawej stronie widać okna i telewizor wiszący na ścianie, po lewej korytarz i dwoje drzwi prowadzących do pomieszczeń. Na podłodze ścieżki naprowadzające.

rysunek 5: Hol

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z niego jest nieodpłatne i dozwolone tylko posiadaczom karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych na ogólnych zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Dojście z miejsca parkingowego do wejścia do budynku wymaga pokonania dużej różnicy poziomów. Trasa ta jest stroma, ale nie ma na niej schodów ani krawężników.

Zdjęcie zrobione na zewnątrz. Z lewej widać wejście do budynku z prawej parking z niebieskim miejscem parkingowym, na którym widać piktogram wózka inwalidzkiego.

rysunek 6: Parking

 

droga prowadząca w górę, Po bokach rosną drzewa. W oddali widać budynki

rysunek 7: Droga z parkingu do obiektu

 

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego prosimy z wyprzedzeniem zgłosić mailowo pod adresem dostepnosc@us.edu.pl.

PARTNERZY

znak graficzny WFOŚiGW w Katowicach
znak graficzny Ministerstwa Sportu i Turystyki
znak graficzny Powiatu Cieszyńskiego
 znak graficzny „Cieszyn robi wrażenie”
znak graficzny Akademickiego Związku Sportowego